Organization

Organized and Sponsored by the

Japan Society of Mechanical Engineers (JSME)
Transportation and Logistics Division (TRANSLOG)

Co-Sponsored by the

Institute of Electrical Engineers of Japan (IEEJ)
Japan Society of Civil Engineers (JSCE)

Supported by the

Mass-Trans Innovation Japan 2021
Chiba Convention Bureau and International Center (CCB-IC)

Organization

(The following is an initial committee list and may be subject to change.)

General chair

Hitoshi  Tsunashima (Nihon Univ.)

Advisory Board

Shuji Eguchi (MLIT)
Hajime Ishii (NTSEL)
Akira Matsumoto (Nihon Univ.)
Masao Nagai (Tokyo Univ. of Agric. & Tech.)
Hideo  Nakamura (Nihon Univ.)
Yoshihiro Suda (The Univ. of Tokyo)
Katsuya Tanifuji (Niigata Univ.)
Yoshiaki Terumichi (Sophia Univ.)
Norio Tomii (Nihon Univ.)
Ikuo Watanabe (RTRI)

National Organizing Committee

Toshihiko  Aoyagi (JR-KYUSHU)
Kazunori Arai (SANKEI SHIMBUN)
Takaaki Fujii (Seibu Railway)
Yoshihira Fukushima (JTOA)
Atsushi Furukawa (RTRI)
Susumu Hashizume (J-TREC)
Takuya Hatakeyama (Toyo Denki Seizo)
Masatoshi Hirano (Nippon Sharyo)
Mitsuru Ikeda (RTRI)
Satoshi Inarida (Hitachi)
Makoto Ishige (RTRI)
Takashi Kanno (JR-FREIGHT)
Toru Komaki (Daido Signal)
Keiichiro Kondo (Waseda Univ.)
Shuji Kubota (JR-WEST)
Hiroyuki Mikuni (Nippon Signal)
Akira Misawa (JREA)
Masafumi Miyatake (Sophia Univ.)
Mitsuo Morita (JRMA)
Masaya Nakagawa (Mitsubishi Heavy Industries Engineering)
Hideki Nakazawa (Tokyo Metro)
Hiroshi Saeki (JARi)
Yoshihisa Saito (Kyosan Electric Manufacturing)
Yasuhiro Sato (NTSEL)
Kazushi Tabata (Kinki Sharyo)
Sei Takahashi (Nihon Univ.)
Motoaki Terai (JR-CENTRAL)
Toshimitsu Urakabe (JR-EAST)
Yuya Wakou (Niigata Transys)
Tomoki Watanabe (NTSEL)
Keiichi Yomoda (Nippon Steel)

Steering Committee

Kimihiko Nakano (The Univ. of Tokyo) : Chairperson
Kazuhisa Abe (Niigata Univ.) : Vice-chairperson
Takafumi Koseki (The Univ. of Tokyo) : Vice-chairperson

Program Committee

Takefumi Miyamoto (Meisei Univ.) :Chairperson
Takahiro Tomioka (Akita Pref. Univ.) :Vice-chairperson

Local Committee

Takeshi Mitsumoji (RTRI) :Chairperson
Shinichi Nakazawa (RTRI) :Vice-chairperson

General secretariat

Yohei  Michitsuji (Ibaraki Univ.)
PAGE TOP